p.a. M.H. Tromphof 45, 2224 RS Katwijk info@kattekseculturen.nl

Over ons

Stichting Cultuurpodium Kattekse Culturen is opgericht op 22 september 2017.

De stichting heeft als doel het verbreden van het draagvlak voor- en het ondersteunen van diverse vormen van kunst in de meest uitgebreide zin van het woord ten behoeve van (alle lagen van) de Katwijkse bevolking.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door :

  • het leveren van een actieve en bindende bijdrage aan het samenkomen van verschillende vormen van kunst, zoals onder meer toneel, zang, dans, muziek, beeldende kunst, literatuur en nieuwe media;
  • het nader tot elkaar brengen van verschillende vormen van kunst en het presenteren en het toegankelijk maken van die verschillende vormen
  • het aangaan van samenwerkingsverbanden met bestaande organisaties en het ontplooien van initiatieven op dit terrein.

Algemeen
Statutaire naam: Stichting Cultuurpodium Kattekse CultUren
K.v.K. nummer: 69665370
RSIN / fiscaal nummer: 857961536
ANBI-status: Culturele ANBI

Contactgegevens
E-mailadres: info@kattekseculturen.nl
Website: http://www.kattekseculturen.nl
Postadres: M.H. Tromphof 45, 2224 RS  Katwijk
IBAN: NL78 RABO 0323 0998 31

Download het jaarverslag:
Jaarverslag SCKC 2017
Jaarverslag SCKC 2018
Jaarverslag SCKC 2019
Jaarverslag SCKC 2020

Download het financieel jaarverslag:
Jaarrekening SCKC 2017
Jaarrekening SCKC 2018
Jaarrekening SCKC 2019
Jaarrekening SCKC 2020

Bestuur
Mevrouw J.J. Verhoef – van der Plas (Voorzitter)
De heer J. Posthumus (Penningmeester / Secretaris)
De heer P.R. van de Putte (Bestuurslid)

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 3 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Beloningsbeleid medewerkers:
100% van de geworven fondsen komen ten goede aan door de stichting georganiseerde activiteiten. Stichting Cultuurpodium Kattekse CultUren heeft geen betaalde medewerkers, alleen vrijwilligers.

Activiteitenverslag
Zie jaarverslagen.

Verkort Beleidsplan
Het beleid van de  Stichting Cultuurpodium Kattekse CultUren is gericht op verwezenlijken van haar doelstelling, met name door de organisatie van evenementen van verschillende vormen van kunst, zoals onder meer toneel, zang, dans, muziek, beeldende kunst, literatuur en nieuwe media en waaraan de inkomsten besteed worden.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening dient zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met het doel van de stichting.

Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van een bestuurs- of vrijwilligersfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

Het beheer van de inkomsten en het vermogen , alsmede de administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester.

Privacy
Stichting Cultuurpodium Kattekse CultUren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring.